Bo?etice
Naposledy aktualizováno: 19.6.2012

Historie knihovny v nyn?jších prostorách se datuje od roku 1996. V tomto roce byla dokon?ena výstavba.
V pátek 9. srpna 1996 byla slavnostn? otev?ena za ú?asti spisovatelů Jaromíra Tome?ka a Jana Kostrhuna, malí?e Antonína Vojtka
a hudebního skladatele Antonína Michny. V roce 2001 bylo do knihovny po?ízeno po?íta?ové vybavení a to v rámci celostátního programu "internetizace knihoven". V tomto roce byla tedy zahájena ?innost knihovny v rámci ve?ejn? p?ístupných služeb - volný p?ístup k této informa?ní síti. Všem zájemcům bylo umožn?no surfování. V roce 2002 byl zakoupen knihovnický program LANIUS. Zatím jenom základní modul, který umož?oval jen vkládání knih do po?íta?e.
Ke konci roku byla také založena naší místní knihovny, a tím se p?i?adila k celostátní síti knihoven, což je velmi důležité pro žádání dotací. Tento rok bylo zahájeno vkládání knih z knižního fondu obce. Tímto vložením je zárove? provád?na revize knihovního fondu v naší knihovn?. V roce 2003 se s vkládáním pokra?ovalo a v roce 2004 bylo dokon?eno, s tím, že pak na konci roku 2004 za ú?asti metodického dozoru s M?stské knihovny B?eclav byla revize knižního fondu uzav?ena. Další revize podle zákona musí být do p?ti let. V roce 2004 s využitím dotace, op?t z ministerstva kultury byl zakoupen zbývající software programu LANIUS, dále pak skener ?árového kódu a svá?e?ka folií na průkazky. V letošním roce se naše knihovna v rámci dota?ního titulu internetizace knihoven (PIK) p?ihlásila to tohoto programu. Podle podmínek by m?la naše knihovna získat bezplatné vysokorychlostní p?ipojení k síti Internet na 36 m?síců. Tento projekt nám byl již schválen s termínem realizace na podzim roku 2005.
V roce 2006 internet zprovozn?n za úplatu.Od ?íjna 2006 je internet bez poplatku. V sou?asné dob? ?ili v roce 2007 má knihovna 2 po?íta?e s p?ipojením na internet.Knihovna po?ádá besedy pro d?ti i dosp?lé, po?ádá sout?že  a jiné akce, které budou napsány v rubrice akce.